Sociale Kaart Flevoland
 

Opnamecriteria

Organisaties, instellingen, praktijken en burgerinitiatieven die opgenomen worden in Sociale Kaart Flevoland dienen tenminste aan onderstaande richtlijnen te voldoen.

Algemeen

 • De aanbieder werkt voor inwoners van de provincie Flevoland.
 • De aanbieder is werkzaam binnen het sociaal domein of ten bate van de publieke gezondheid.

Formele zorg [1]

 • De aanbieder staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De aanbieder hanteert een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling.
 • De aanbieder heeft een vorm van officiële erkenning, voor zover dat in de beroepsgroep gebruikelijk is:
  • In het geval beroepsuitoefening waarvoor een registratie verplicht is geldt dat de aanbieder ingeschreven staat in het betreffende register.
  • Indien opname in een beroepsregister niet van toepassing is gelden aanvullende criteria voor opname, zoals bijvoorbeeld aansluiting bij een beroeps- of branchevereniging.

Informele zorg [2]

 • De aanbieder is georganiseerd in een vereniging of stichting.
 • De aanbieder is bekend in de gemeente en wordt door het (sociale) wijkteam erkend als betrouwbaar.

Buurtinitiatieven [3]

 • Opname gebeurt op initiatief van, of na goedkeuring van het (sociale) wijkteam

(verantwoording ligt bij de gemeente).

 • De activiteit vindt plaats in of vanuit het wijkcentrum/buurthuis.

Digitale dienstverlening [4]

 • Wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van een gediplomeerd professional op het vakgebied waar de betreffende dienstverlening betrekking op heeft.

De aanbieder

 • verklaart te voldoen aan de opnamecriteria van Sociale Kaart Flevoland.
 • verklaart dat de aangeboden gegevens correct en volledig zijn.
 • is medeverantwoordelijkheid om de gegevens correct en volledig te houden.
 • is voor de redactie identificeerbaar en bereikbaar.

Het redactieteam van Sociale Kaart Flevoland

 • beslist over wel/niet opname als bovenstaande  richtlijnen geen uitsluitsel geven.
 • heeft het recht om zonder voorafgaande berichtgeving en/of opgaaf van redenen te weigeren gegevens te plaatsen, dan wel gegevens te verwijderen indien de aanbieder niet (meer) voldoet aan bovenstaande richtlijnen.
 • heeft geen waardeoordelen ten aanzien van de aanbieder.
 • correspondeert niet over een genomen besluit inzake opname.

[1] Dienstverlening verleend door mensen die daar een diploma voor hebben en die daarvoor betaald worden.

[2] Vrijwillige en onbetaalde dienstverlening geleverd door mantelzorgers en vrijwilligers. De dienstverlening wordt gecoördineerd door formeel georganiseerde vrijwilligersorganisaties.

[3] Een vorm van ongebonden vrijwilligerswerk dat buiten traditioneel georganiseerde vrijwilligersorganisaties plaatsvindt.

[4] Hulp of ondersteuning aangeboden door een persoon, instantie of onderneming aan het publiek via de digitale weg.

Uw aanbod ook op Sociale Kaart Flevoland?